Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

9061 c724 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
8386 ddbb 500
4916 11d3 500
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
9677 d08c 500

February 08 2020

2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viaresort resort
4113 289e 500
Reposted fromxawery xawery viaboli boli
6110 5fab
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaresort resort
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapchamtensyf pchamtensyf
1298 7d62 500
1271 311d
Reposted fromIriss Iriss vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromkarosia karosia viaheavencanwait heavencanwait
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Z odpowiednim partnerem, wszystkie bariery są do pokonania.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje i nienawidzę siebie za to,  bo przecież nie mam kurwa pięciu lat.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl