Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viate-quiero te-quiero
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viafallingstar14 fallingstar14

August 10 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
1318 795d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaboli boli
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl