Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

na skórze
czuły   nóż 
mężczyzna  nie mówi 
o miłości 
sama  robisz sobie 
cięcie
od gardła  do ud
— Genowefa Jakubowska - Fijałkowska
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

August 19 2018

0041 616a 500
6205 b9a2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viate-quiero te-quiero
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli

August 17 2018

Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki

August 07 2018

3180 f8f9
Reposted fromkarahippie karahippie viaiammistake iammistake
0016 042b 500
Reposted fromzciach zciach viaawakened awakened
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaawakened awakened
Reposted fromdreamadream dreamadream viaiammistake iammistake
8411 cc7a
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viamylittleuniverse mylittleuniverse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl