Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9183 70c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaciarka ciarka
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaciarka ciarka
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i… czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz (via wzruszenia)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaciarka ciarka

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
1355 5a96 500
Reposted fromdippi dippi viaciarka ciarka

Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy.

- ks. Piotr Pawlukiewicz

Reposted fromzielono zielono viatouchthesky touchthesky
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2675 8965 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
2789 aeab 500
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viaNamietnik Namietnik
2086 4c47 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viaNamietnik Namietnik
1512 01cc 500
Reposted fromipo ipo viaNamietnik Namietnik
1301 003d 500
Reposted fromallay allay viaNamietnik Namietnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl